skip to Main Content

Това е отделът, който контролира извършването на строителство в района, както и спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията; дава предписания на гражданите за необходимите строителни книжа за извършващото се строителство; извършва огледи и проверки по молби и жалби на граждани и юридически лица относно наличието или извършването на незаконно строителство в района; при констатиране на незаконно строителство, съставя констативни актове за започване на административно производство, които изпраща в ДНСК или НАГ Столична община; 2.  упражнява редовен контрол по опазване чистотата и зелените площи на територията на района, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица. Контролира и приема  работата  на фирмите, отговарящи за поддържане на зелените площи на територията на района и озеленяване. Издават разрешения за отсичане и кастрене на дървета в частни имоти и санкционират нарушители, отсекли дървета в частни или общински имоти и отстранили дървесна, храстова растителност и тревна покривка в общинска територия без съответното разрешение; 3. обработва сигнали, заявления и разрешителни за работно време, във връзка с извършване на търговска дейност в стационарни обекти или на открито в имот частна/общинска собственост, или пререгистрацията на търговски обект на територията на Района. 

Приемно време – четвъртък от 9.00 до 12.00 ч.

Back To Top