skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за удължаване срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за конкурс за отдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 27, гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ – Столична община

1. На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1476/26.08.2022 г. на кмета на Столична община

Удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терен – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 27, гр. София, включващ ресторант, склад в приземен етаж и градина към ресторанта в част от общински поземлен имот.

Начална конкурсна месечна наемна цена 5000,00 лв. (пет хиляди лева) без ДДС за цялата площ.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8:30 – 17:00 ч. до 20.03.2023 г. (вкл.)

3. Цена на конкурсната документация – 60 лв.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.

5. Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2, деловодство до 17:00 ч. на 20.03.2023 г.

6. Конкурсът ще се проведе на 21.03.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

За информация: тел. 02 865 69 36.

Back To Top