skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Лозенец“, Ви уведомявам, че е издадена Заповед № РД-09-119/29.05.2023 г. на кмета на район „Лозенец“’ за провеждане на обществено обсъждане на следния обект, попадащ на територията на район „Лозенец“:

Схема за поставяне (скица с указан начин на поставяне) на преместваем обект за бързо хранене в ПИ с идентификатор 68134.901.839 по КККР, м. „Лозенец II-ра част“, район „Лозенец“.

Представянето на схемата ще се състои в дигитална среда (онлайн) на 08.06.2023 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mba45f894f9dbf09d5e2ab978d8f4e5df

Схемата е на разположение за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2 в работно време и на официалната страница на Столична община – район „Лозенец“ https://lozenets.eu/ .

След представянето на схемата писмени становища, мнения или предложения, с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка, могат да бъдат внасяни в срок до 15.06.2023 г. включително в районната администрация или по електронна поща lozenets@sofia.bg .

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 22.06.2023 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me87f30b799d01e78ae3464258ff5a0d4

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

ЗАПОВЕД РД-09-119 ОТ 29.05.2023Г
Back To Top