skip to Main Content
РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА „ЛИЧНА ПОМОЩ“

Наредбата за включване в механизма лична помощ, която влезе в сила след обнародването ѝ в „Държавен вестник“ на 5 юли, е разработена в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ.

С нея се урежда редът за предварителен контрол и текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ, както и последващите оценки на изпълнението му.

Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнението на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство в Република България.

Право за включване в механизма за лична помощ имат:

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община или район, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и след сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласието си същата добавка,  в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на района, която ще е доставчик на лична помощ.

Ползватели на лична помощ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- район „Лозенец“, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението – декларация (по образец) се подава в районната администрация на бул. „Васил Левски“ № 2, ет 3, каб. 33 всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,30 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до Кмета на района по настоящ адрес.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че  няма посочен асистент, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка).

Асистенти

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на район „Лозенец”, СО заявление по образец към което прилага:

  1. Документ за самоличност (за справка)
  2. Автобиография
  3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец)
  4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец)
  5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Заявлението (по образец) се подава на 3 етаж, каб. 33 в район „Лозенец”, СО бул. „Васил Левски № 2, всеки работен ден от 09,00 ч. до 16,30 часа.

Лице за контакт: Силвия Атанасова 0882 452 109.

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината/ района.

Образци на заявленията може да получите от деловодството на район „Лозенец“, на гишето „Информация“  на партера или да изтеглите от тук:

Back To Top