skip to Main Content

Тук ще откриете детайлно описание на процедурите по даряване, изкупуване и отчуждаване на частни имоти в полза на общината. Това са имотите, които по регулация и план би трябвало да се ползват за обществени нужди, но все още са частна собственост.

Ако желаете да дарите имот на Столична община:

  1. Подайте заявление в свободен текст в деловодството на Столична община, в което опишете колкото е възможно по-точно имота.

Ако подадете заявлението в деловодството на район „Лозенец“, районната администрация ще има грижата да го препрати по компетентност към Столична община.

Ако притежавате имот, попадащ в улична регулация, отреден за зелена площ или за обществено обслужване и бихте желали общината да го изкупи по чл. 199 от ЗУТ, моля подайте следните документи в районната администрация:

  • Заявление в свободен текст
  • Документи за собственост
  • Удостоверение за наследници
  • Скица от АГКК
  • Пълномощно, в случай че се налага

Всички сделки по изкупуване на имоти се одобряват от Столичния общински съвет.

Ако притежавате имот, попадащ в улична регулация или отреден за зелена площ или за обществено обслужване, разположен на място, за което съществуват планове за изграждането на обект, част от публичната инфраструктура и не сте предприели действия по задействане на процедура за даряване или изкупуване от страна на общината, то той следва да бъде отчужден.

Back To Top