skip to Main Content

                                                               

Администрацията на район „Лозенец“ Ви информира, че проект BG 05M9OP001–2.101–0161 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020, финансирана от Европейския социален фонд, официално приключи на 31 декември 2021 г.

Предлаганите по проекта от Район „Лозенец“ услуги продължават да се предоставят по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 

За район „Лозенец“ обявените телефони за връзка са: 02/ 803 59 12 и 02/ 803 59 01.

                                                               

Администрацията на район „Лозенец“ e фокусирана върху запазването на социалната включеност на хората в уязвими групи при условията на справяне с последиците от пандемията с COVID-19.

Проект BG 05M9OP001–2.101–0161 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ се  осъществява  в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020, финансирана от Европейския социален фонд.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 284 610 лв., 241 918,50 лв. от които са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а другите 42 691,50 лв. са осигурени чрез национално съфинансиране.

Цели на проекта

  • подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастните хора чрез:
  1. доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, в това число – лекарства, плащане на  битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
  2. изграждане на материална база и кадрова мрежа за осъществяването им.
  • и така да гарантира спазването на мерките за социална изолация при карантинирани и предпазването на уязвими групи от влизане в пряк контакт с вируса на COVID–19.

Целева група

  • хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • хора с увреждания и техните семейства;
  • служители на доставчици на социални услуги;
  • самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами;
  • хора поставени под карантина от COVID–19.

Дейности по проекта

1. Създаване на диспечерски център за приемане на заявки и синхронизирането им с доставчиците на съответните услуги.

2. Набиране на потребители, желаещи да получават следните услуги: доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, в това число – лекарства, плащане на  битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) и доставчици, които ще предоставят тези услуги.

3. Набавяне на маски, ръкавици и дезинфектанти за гарантиране на безопасен контакт на доставчиците с потребителите на услуги.

За заявки и допълнителна информация

телефон: 070020555, с опция 6

електронна поща: zaedno@lozenets-sofia.org

Лице за контакт: Евелина Любенова

Back To Top