skip to Main Content

15.03.2024 г.

Заповед № РД09-652/ 15.03.2024 на Министъра на образованието и науката за увеличаване средния размер на издръжката на дете в общинските детски градини и училища


27. 09. 2023

!!! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.) и Постановление № 231 от 1 август 2022 г., по предложение на районни администрации Лозенец, Витоша и Овча купел беше разработен модул „Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас).

Чрез новия модул се дигитализират процесите по подаване на документи от родителите на неприетите деца и тяхната обработка от служителите в районните администрации. Използват се наличните функционалности на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас за извършване на служебни проверки в НБД „Население“ на настоящия адрес на неприетото дете и неговия статус в регистрите на МОН.

Модул „Компенсации“ се внедрява в експлоатация от 27.09.2023 година, като всички документи за учебната 2023/2024 г. ще се подават и обработват по електронен път.  

Родителите на неприетите деца, които преди 27.09.2023 г. са подали в районните администрации заявления и/или искания за компенсации за новата учебна 2023/2024 година, трябва да попълнят необходимите данни в модул „Компенсации“ в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас и да прикачат в системата съответните документи, удостоверяващи разходите за отглеждане, възпитание и обучение на техните деца.

Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас, като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“:

                                                             

Документите за миналата учебна година (2022/ 2023) ще се подават и обработват по досегашния ред.

Заповед № РД09-455/ 22.02.2023 на Министъра на образованието и науката


ВАЖНО! Районната администрация започва прием на документи за компенсиране на разходите на родители, чиито деца не са приети в общински и държавни детски градини за 2022/ 2023 г.

Във връзка с Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г., обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 21 септември 2021г., Ви уведомяваме, че и през новата учебна 2022/2023 г. район „Лозенец“ продължава да приема заявления за компенсиране на разходите, извършени от родителите.

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ИМАТ

Родители на деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищно образовани в тях, които едновременно отговарят на следните условия:

1. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район  се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.

2. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.

4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.

5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.

6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ СА

1. Разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище при условието на чл. 3, ал. 1, т. 5.

2. Разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца.

3. Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица.

4. Разходи за отглеждане на детето в размер 20 на сто от разходите по т.3

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА РАЗХОДИТЕ

Разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението на всяко дете поотделно, като сумата ще бъде не по-голяма от средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища, съгласно заповед № РД09-3839/10.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката, за периода 01 септември  2022 г. – 31 декември 2022 г. е определена компенсация в размер на 413 лв.

Размерът на компенсацията за допустимите разходи ще се определя за всеки месец поотделно на базата на действително извършените от родителя месечни разходи, удостоверени с надлежни документи.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Всички родители, които искат да ползват компенсации за извършени разходи, свързани с обучението и отглеждането на деца, неприети в държавни или общински детски градини или училища, за учебната 2022/2023 година, включително онези, които вече са получавали компенсации за изтеклата учебна година, подават заявление по образец и искане по образец, според вида на договора,  в районната администрация по настоящ адрес на детето, в следните срокове: 

За подаване на ЗАЯВЛЕНИЯ:

 • до 5 ноември 2022 г. за получаване на компенсации за цялата учебна година.
 • до 5-то число на месеците от декември 2022 г. до юли 2023 г., за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – изтегли ТУК

За подаване на ИСКАНИЯ:

 • до 5 ноември 2022 г. – за периода от 15 септември до 31 октомври 2022 г.,
 • до 5 януари 2023 г. – за периода от 1 ноември до 31 декември 2022 г.,
 • до 5 март 2023 г. – за периода от 1 януари до 28 февруари 2023 г.,
 • до 5 май 2023 г. – за периода от 1 март до 30 април 2023 г.,
 • до 5 юли 2023 г. – за периода от 1 май до 30 юни 2023 г.,
 • до 5 октомври 2023 г. – за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г.

С искането, родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 6 от Наредбата, както и предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите – по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка.

!!!!!! Само одобрените за компенсация родители подават ИСКАНЕ по образец според договора за обучение:

1. За компенсиране на извършваните разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, се подават:

ИСКАНЕ – образец- 1;

Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;

Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;

Банкова сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

 • В случай, че частната детска градина или частното училище не е включено в регистъра на Министерство на образованието и науката /МОН/, в предмета на договора да бъде включено, че е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група.

2. За компенсиране на извършваните разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца, се подават:

ИСКАНЕ – образец – 2;

Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел. В предмета на договора да бъде включено, че е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група;

Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

Банкова сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

3. За компенсиран на извършваните разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица, се подават:

ИСКАНЕ – образец – 3;

Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението

Приемо-предавателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;

– Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

Платежно нареждане или разходен касов ордер, удостоверяващ изплатено възнаграждение по сключения договор за съответния месец;

Банкова сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

!!!!!!!! За да бъдат компенсирани разходите за съответната учебна година ПО ДОГОВОРИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ОБУЧЕНИЕ, СКЛЮЧЕНИ С ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, СКЛЮЧЕНИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (т. 2 и т. 3 по-горе), детето трябва да е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина, или училище, или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.

Набор от документи за самостоятелна форма на организация на педагогическо взаимодействие се подава в държавна или общинска детска градина, или училище на територията на района. Необходимите документите са:

1. Заявление по образец;

2. Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението на детето в съответствие с целите на предучилищното образование по чл.5 от Закона за предучилищното  и училищното образование във връзка с чл.18, ал.3, т.1 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование (по образец);

3. Декларация от родителите по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие (по образец);

4. Програма за развитие на детето по чл. 18, ал. 3, т. 4 . от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование която задължително съдържа:

а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл. 28, ал. 2 за съответната възрастова група;

в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.

След попълването и подаването на необходимите документи, директорът на детското заведение внася с входящ номер в РУО София-град мотивирано предложение, постъпилите документи за преминаване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие. В предложението те ще изразят и становище за целесъобразността  на СОПВ на детето.

В 14 – дневен срок от подаването на предложението на директора с приложени документи в РУО–София-град комисията провежда заседание, на което разглежда всяко постъпило заявление и след оценка на приложените към него документи се произнася с решение.

КОМПЕНСАЦИИ НА РОДИТЕЛИТЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ

След проверка на документите, подадени от родителите и определяне на размера на компенсацията за допустимите разходи за всеки месец поотделно, общините предоставят на Министерството на образованието и науката информация за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите.

Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по бюджетите на общините след акт на Министерски съвет, по предложение на Министъра на образованието и науката.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО:

се извършва със заповед на Кмета, когато:

 1. През учебната година настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 6 от Наредбата.
 2. През учебната година родителят откаже да запише детето на предложено от общината място в детската градина или училището, в които детето е кандидатствало, или на друго равностойно място по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Наредбата.
 • Размерът на компенсацията за месеца, в който изплащането й е прекратено, се определя пропорционално на броя на дните до прекратяването.

Документите се приемат в деловодството на район „Лозенец“, бул. „Васил Левски” № 2 или сканирани на електронна поща: kids@lozenets.eu

ВАЖНО!!!

Информация за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие (СОПВ) 

Съобщението се отнася само за родители, които имат сключени договори за отглеждане и обучение с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца и договори сключени с физически лица.

Горното изискване не се отнася за деца записани в частни детски градини.

 

Уважаеми родители, 

В изпълнение на Наредбата и получени указания от Министерство на образованието, Ви уведомяваме:

Ако през учебната 2021/2022 г. детето Ви не е прието в държавна/общинска детска градина или училище, поради липса на свободни места на територията на район „Лозенец“ и обучението му се осъществява ПО ДОГОВОРИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ОБУЧЕНИЕ, СКЛЮЧЕНИ С ЮРДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, СКЛЮЧЕНИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, за да бъдат компенсирани разходите, трябва детето да е записано за съответната учебна година в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие (СОПВ).

Процедурата по подаване на информация се провежда в държавна или общинска детска градина или училище на територията на района, като трябва да попълните заявление по образец, адресирано до директора на съответната образователна институция.

Към заявлението е необходимо да приложите още:

След като попълните и подадете необходимите документи, директорът на детското заведение ще внесе с входящ номер в РУО София-град мотивирано предложение, постъпилите документи за преминаване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие. В предложението те ще изразят и становище за целесъобразността  на СОПВ на детето.

В 14 – дневен срок от подаването на предложението на директора с приложени документи в РУО–София-град комисията провежда заседание, на което разглежда всяко постъпило заявление и след оценка на приложените към него документи се произнася с решение.

В ситуация на извънредна епидемична обстановка по чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и въведени със заповед временни противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването на територия на страната или за отделна област, или със заповед на директора на регионалната здравна инспекция за съответната област, заявленията по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО се приемат извън определените срокове, като комисията заседава най-малко веднъж месечно.

Линк към ИСОДЗ.

Всички родители, които искат да ползват компенсации за извършени разходи, свързани с обучението и отглеждането на деца, неприети в държавни или общински детски градини или училища, за учебната 2021/2022 година, включително онези, които вече са получавали компенсации за изтеклата учебна година, подават заявление и искане в районната администрация по настоящ адрес на детето.

Заявлението (Заявление по образец, Приложение 1 към чл. 8, ал. 1) – в срок до 5 ноември 2021 г. – за получаване на компенсации за цялата учебна година или в срок до 5-то число на месеците от декември 2021 г. до юли 2022 г. – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Само одобрените за компенсация родители подават ИСКАНЕ по образец според договора за обучение:

1. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище (Искане-образец-1):

 • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;

2. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца (Искане-образец-2):

 • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

3. Компенсации за извършваните разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица (Искане-образец-3).

ВАЖНО! Разходите по т. 2 и т. 3 ще бъдат компенсирани само ако предметът на договора е за осъществяване на обучение по държавния стандарт за предучилищно образование в съответната възрастова група.

Срокове за подаване на исканията:

 • до 5 ноември 2021 г. – за периода от 15 септември до 31 октомври 2021 г.,
 • до 5 януари 2022 г. – за периода от 1 ноември до 31 декември 2021 г.,
 • до 5 март 2022 г. – за периода от 1 януари до 28 февруари 2022 г.,
 • до 5 май 2022 г. – за периода от 1 март до 30 април 2022 г.,
 • до 5 юли 2022 г. – за периода от 1 май до 30 юни 2022 г.,
 • до 5 октомври 2022 г. – за периода от 1 юли до 14 септември 2022 г.

Документите могат да бъдат подавани в деловодството на район „Лозенец“ – СО, бул. „Васил Левски“ № 2 или по имейл: lozenets@sofia.bg.

ВАЖНО: В случай, когато детето е посещавало целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище през част от месеца, родителят се компенсира пропорционално само за дните на посещение, за които има платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение, която следва да е редуцирана за този месец.

Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.“, приета с ПМС №76 от 05.03.2021 г. и Заповед № РД-695/ 16.03.2021 г. на МОН, със средства от държавния бюджет ще се компенсират разходите на родители с деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 г., когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.
Средствата за компенсиране на разходите ще се изплащат до приемането на детето в държавна или общинска детска градина или училище.

 •  Исканията за изплащане на компесации на извършените разходи от родители ще се подават:

–    до 5 юни 2021 г. – за периода от 1 януари до 31 май 2021 г.,
–    до 5 октомври 2021 г. – за периода от 1 юни до 14 септември 2021 г.

 1.  Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище (Искане-образец-1):
 •  Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
  •    Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;
 1.  Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца (Искане-образец-2):
 •  Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
  •    Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

3.    Компенсации за извършваните разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица (Искане-образец-3).

ПО    Н  А  Р  Е Д  Б  А

за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

I.  До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията, за да могат родителите да получат помощта?

Заявлението за учебната 2020/2021 година се подава до 30 април 2021 в районната администрация по настоящ адрес на детето.
За учебната 2020/2021 година разходите се компенсират на родителите за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 година.

II. Какви документи трябва да се приложат?

 • Заявление по образец, Приложение 1 към чл. 8, ал. 1
 • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;
 • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
 • Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
 • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

III. На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта (уточнение: на каква възраст трябва да са децата)?
Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно  на следните 6 условия:

 1. Детето  е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район  се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.
 2. Детето  не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
 4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина  или училище.
 5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата  на държавно финансиране.
 6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или  по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

Компенсирането е за родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас.

Back To Top