skip to Main Content

Във връзка с  § 2 от Постановление № 30 от 22 февруари 2023 г. за изменение на ПМС № 231, Ви информираме, че родителите на деца навършили три годишна възраст от месец януари 2023 г., следва да подават заявление и искане за компенсация до 01 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст.

ВАЖНО! В изпълнение на Постановление № 7, прието на 19 януари 2023 г. от Министерски съвет, съгласно чл. 5 от същото, Район „Лозенец“ продължава да приема документи за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в детски градини. Условията и сроковете остават, както са определени с ПМС № 231 ОТ 1 АВГУСТ 2022 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

ЗА НАСТОЯЩАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА Е НЕОБХОДИМО ДА  ПОДАДЕТЕ И ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ.

ВАЖНО!!!

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 1 АВГУСТ 2022 г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

Родители, които отговарят на посочените по-долу условия, считано от 01.09.2022, могат да подадат заявление за компенсиране на разходите, заедно с искане за изплащане на компенсации за разходите, свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3-месечна до 3 годишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини,   заедно с искане за изплащане на компенсация.  Образците са публикувани след настоящата информация.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите се приемат за деца от тримесечна до тригодишна възраст, ако едновременно са изпълнени следните условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;
 2. Детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
 4. Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;
 5. За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление по образец
 2. Искане по образец

Документите се подават в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране, а именно: за месец септември – до 5.10.2022 г., за месец октомври – до 5.11.2022 г., за месец ноември – до 5.12.2022 г. и за месец декември – до 05.01.2023 г.

Към искането се прилагат следните документи:

 1. Договор за отглеждане, възпитание и обучение с частната детска ясла или частната детска градина с яслени групи заверено собственоръчно с текст „Вярно с оригинала“ (от родител/настойник/попечител). Договорът се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
 2. Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението (физическото лице, страна па договора може да бъде: медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент или фелдшер с професионална квалификация, или педагог с висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“ (прилагат се документите по т.2.1 – 2.3). Договорът се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.

2.1.Отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

2.2.Документи, удостоверяващи спазването на изискванията съгласно чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, за физическото лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;

2.3.Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор с физическо лице – платежно нареждане или разходен касов ордер.

 1. Служебна бележка/друг документ, от който е видна банковата сметка (ако е приложимо).

Документите са подават в администрацията на район „Лозенец“ СО, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2 или по електронната поща kids@lozenets.eu

 

 

Back To Top