skip to Main Content

15.03.2024 г.

Заповед № РД09-652/ 15.03.2024 на Министъра на образованието и науката за увеличаване средния размер на издръжката на дете в общинските детски градини и училища


30. 10. 2023

С Постановление № 206 от 23.10.2023 г. е приета Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Наредбата е публикувана на 27.10.2023 в бр. 90 на „Държавен вестник“ и влиза в сила от деня на обнародването й.

В чл. 7, ал. 2 са регламентирани нови срокове за подаване на заявленията за изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, когато децата не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места:

 • до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
 • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
 • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
 • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
 • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
 • до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.

Съгласно § 2., ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби заявленията и исканията за компенсации за месеците юли, август и септември 2023 г. се подават в срок до 10 работни дни от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“, а за месец октомври 2023 г. – в срок до 10 ноември 2023 година.

27. 09. 2023

!!!  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНА 2023/ 2024

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.) и Постановление № 231 от 1 август 2022 г., по предложение на районни администрации Лозенец, Витоша и Овча купел беше разработен модул „Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас).

Чрез новия модул се дигитализират процесите по подаване на документи от родителите на неприетите деца и тяхната обработка от служителите в районните администрации. Използват се наличните функционалности на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас за извършване на служебни проверки в НБД „Население“ на настоящия адрес на неприетото дете и неговия статус в регистрите на МОН.

Модул „Компенсации“ се внедрява в експлоатация от 27.09.2023 година, като всички документи за учебната 2023/2024 г. ще се подават и обработват по електронен път.  

Родителите на неприетите деца, които преди 27.09.2023 г. са подали в районните администрации заявления и/или искания за компенсации за новата учебна 2023/2024 година, трябва да попълнят необходимите данни в модул „Компенсации“ в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас и да прикачат в системата съответните документи, удостоверяващи разходите за отглеждане, възпитание и обучение на техните деца.

Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас, като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“:

                                                   

Документите за миналата учебна година (2022/2023) ще се подават и обработват по досегашния ред.

Във връзка с  § 2 от Постановление № 30 от 22 февруари 2023 г. за изменение на ПМС № 231, Ви информираме, че родителите на деца навършили три годишна възраст от месец януари 2023 г., следва да подават заявление и искане за компенсация до 01 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст.

ВАЖНО! В изпълнение на Постановление № 7, прието на 19 януари 2023 г. от Министерски съвет, съгласно чл. 5 от същото, Район „Лозенец“ продължава да приема документи за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в детски градини. Условията и сроковете остават, както са определени с ПМС № 231 ОТ 1 АВГУСТ 2022 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

ЗА НАСТОЯЩАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА Е НЕОБХОДИМО ДА  ПОДАДЕТЕ И ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ.

ВАЖНО!!!

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 1 АВГУСТ 2022 г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

Родители, които отговарят на посочените по-долу условия, считано от 01.09.2022, могат да подадат заявление за компенсиране на разходите, заедно с искане за изплащане на компенсации за разходите, свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3-месечна до 3 годишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини,   заедно с искане за изплащане на компенсация.  Образците са публикувани след настоящата информация.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите се приемат за деца от тримесечна до тригодишна възраст, ако едновременно са изпълнени следните условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;
 2. Детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
 4. Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;
 5. За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление по образец
 2. Искане по образец

Документите се подават в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране, а именно: за месец септември – до 5.10.2022 г., за месец октомври – до 5.11.2022 г., за месец ноември – до 5.12.2022 г. и за месец декември – до 05.01.2023 г.

Към искането се прилагат следните документи:

 1. Договор за отглеждане, възпитание и обучение с частната детска ясла или частната детска градина с яслени групи заверено собственоръчно с текст „Вярно с оригинала“ (от родител/настойник/попечител). Договорът се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.
  • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
 2. Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението (физическото лице, страна па договора може да бъде: медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент или фелдшер с професионална квалификация, или педагог с висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“ (прилагат се документите по т.2.1 – 2.3). Договорът се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.

2.1.Отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

2.2.Документи, удостоверяващи спазването на изискванията съгласно чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, за физическото лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;

2.3.Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор с физическо лице – платежно нареждане или разходен касов ордер.

 1. Служебна бележка/друг документ, от който е видна банковата сметка (ако е приложимо).

Документите са подават в администрацията на район „Лозенец“ СО, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2 или по електронната поща kids@lozenets.eu

 

 

Back To Top