skip to Main Content

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА Службата по геодезия, картография и кадастър – София

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, ЧЕ СА ПРИЕТИ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯТ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ брой 95 от 29.11.2016г. (до 29.12.2016 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – СОФИЯ.
Възражения ще се приемат и в изнесената приемна на Службата по геодезия, картография и кадастър на ул. „Развигор“ № 1 в Клуб на пенсионера и инвалида /вход от градинката пред IV РПУ/ всеки работен ден от 09:30 до 17:30 ч.

Back To Top