skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВНЕСЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ

В район „Лозенец” е внесен проект – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА   УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ – отпада улица от О.Т.92 до О.Т.95; нова задънена улица от О.Т.521 до О.Т.92а и ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 1178 и 1656, к.л. 571 от кв.10 и УПИ І – „за поликлиника, поща, РАТЦ, токоизпр. станция, и траф.”, УПИ ІІ – 1502 и УПИ ІХ – 1502 от кв. 11, образуване на нови  УПИ ІХ – 1502 и УПИ Х – 1178,1656 – „за ЖС, ОО, магазини, ПГ и ТП” от кв. 10 (нов) и ПЛАН – СХЕМИ по чл.108 от ЗУТ на м. „Кръстова вада” за обявяване по реда на чл.128, ал. 1 от ЗУТ, обнародвани в ДВ брой 94 от 04.12.2015 г., стр.121.

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания в район „Лозенец”, бул.„Васил Левски” №2, ет.3, стая №37, гл. специалист Нина Стефанова. в едномесечен срок от обнародването.

При явяване в район „Лозенец”, следва да носите документи за собственост и самоличност.

Back To Top