skip to Main Content

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВИНЕТЕН СТИКЕР , ПРЕДОСТАВЯЩ ПРАВОТО НА ЛОКАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВИНЕТЕН СТИКЕР , ПРЕДОСТАВЯЩ ПРАВОТО НА ЛОКАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”, ПОПАДАЩА В „ЗЕЛЕНА ЗОНА”. 
ИЗДАДЕНИТЕ ВИНЕТНИ СТИКЕРИ ЗА ЛОКАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, ЩЕ ВАЖАТ ОТ 01.10.2017 Г.

Кои лица имат право на локално платено паркиране:

 • физически лица, които управляват ППС и живеят в собствени или под наем жилищни имоти, попадащи в границите на „Зелена зона”;
 • физически лица, които управляват ППС и които са членове на домакинството на собствениците или наемателите на жилищни имоти, попадащи в границите на „Зелена зона”;

На какви условия трябва да отговаряте, за да получите право на локално платено паркиране:

 • имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди;
 • лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота;
 • да управляват автомобил по силата на собственост или друго правно основание;
 • при условие, че управляват автомобил по силата на правно основание, различно от правно основание собственост, да са вписани в свидетелството за регистрация на автомобила в сектор С.3;
 • постоянният адрес на собственика или ползвателя на ППС да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на ППС в сектори С 2.3 или С.3.

Необходимите документи за кандидатстване за получаване на винетен стикер, удостоверяващ право на локално платено паркиране се представят в ОРИГИНАЛ:

 • заявление по образец
 • лична карта – за справка;
 • регистрационен талон на автомобила;
 • нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността на жилищния имот или договор за наем – за справка;
 • лицата, които управляват ППС по силата на право различно от правото на собственост представят документ, удостоверяващ валидно правно основание за ползване на автомобила;
 • документ, удостоверяващ собственост или съсобственост, в случай, че не сте вписан в документа, удостоверяващ собствеността на имота – удостоверение за  наследници, удостоверение за сключен граждански брак или др.;
 • декларация по образец за членство на домакинство по смисъла  на § 1, т. 2 от ДР на ДОПК, в случай че не сте собственик или наемател

Каква цена трябва да заплатите, за да получите винетен стикер за локално платено паркиране:

 • за живущите в „Зелена зона“ – 100 лв.  за дванадесет месеца или 10 лв. на месец за един автомобил на жилище,  за втори автомобил за домакинство в двоен размер, а за всеки всеки следващ в троен размер;

Къде можете да подадете своите заявления и документи, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. :

 • Пункт за продажба на превозни документи в метростанция „Европейски съюз”
 • Пункт за продажба на превозни документи в метростанция „Национален дворец на културата”
 • Офис „Будапеща” – ул. „Будапеща” 17, ет. 1
 • Офис „Възраждане” – пл. „Възраждане” 1
 • Онлайн, чрез интернет страницата на „Център за градска мобилност” – (ТУК)
  (При подаване на документи онлайн, моля обърнете внимание, че сканираните документи трябва да бъдат с размер максимум до 2 MB и формат – *PDF, *JPEG, *JPG или *PNG)

В какъв периметър мога да паркирам, след като получа своя винетен стикер за локално платено паркиране:

 • Имате право да паркирате своето ППС, в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране, в която попада адресът на жилищния Ви имот:

podzoni

<<<ВИЖ СХЕМА НА ЦЯЛАТА ЗОНА ЗА ПЛАТЕНО ПОЧАСОВО ПАРКИРАНЕ>>>

 

unnamed

unnamed (1)

Back To Top