skip to Main Content

РА-УТ-012: Заявление за регистриране на поставяем обект / рекламен елемент и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл. 80, ал. 1, 2 от НПОРИМДЕРДСТО)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост, договор със собственика на имота, съгласие от собствениците
3. Копие от разрешение за поставяне
4. Сертификат за безопасност на конструкцията и становище от лицензиран инженер-конструктор
5. Декларация от техническото лице на обекта, за реализацията на обекта съгласно одобрения проект и снимков материал
6. Договори за присъединяване с експлоатационните дружества
7. Становища от специализираните контролни органи (ПБЗН и СРЗИ) за готовността на обекта за въвеждане в експлоатация
8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9. Други
Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

30 дни

Цена

за ПО по типов проект: 100 лв.
за ПО по индив. проект и за автомивки/автосервизи: 300 лв.

Формуляр

 RA-UT-012
Back To Top