skip to Main Content

РА-УТ-002: Заявление за одобряване на проект за ПУП

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
5. Предварителен договор с нотариално заверени подписи (когато с изменението на плана за регулация се променят границите на УПИ) за прехвърляне на правото на собственост на съответните части на имотите (чл. 15, ал. 3 от ЗУТ)
6. Проект за ПУП – 2 броя на хартия и 1 бр. на магнитен носител
7. Заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП
8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9. Други
Забележки:1.Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

Заповед се издава в 14-дневен срок след приемане на проекта за ПУП на РЕСУТ.
Срокът на цялата процедура зависи от продължителността на обявяването

Цена

ИПР до 1 дка: 200 лв.
ИПР до 10 дка: 250 лв.
ИПР над 10 дка: 300 лв.
ИПЗ до 1 дка: 200 лв.
ИПЗ до 10 дка: 250 лв.
ИПЗ над 10 дка: 300 лв.
ИПРЗ до 1 дка: 400 лв.
ИПРЗ до 10 дка: 500 лв.
ИПРЗ над 10 дка: 600 лв.
РУП до 1 дка: 400 лв.
РУП до 10 дка: 500 лв.
РУП над 10 дка: 600 лв.
ИПРЗ и РУП до 1 дка: 600 лв.
ИПРЗ и РУП до 10 дка: 700 лв.
ИПРЗ и РУП над 10 дка: 800 лв

Формуляр

 RA-UT-002
Back To Top