skip to Main Content

Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост. – За разполагане на сергии , маси , включително маси за консумация , столове и витрини. -За ползване на места,върху които са организирани панаири, събори и празници: – За ползване места върху, които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1.Заявление по образец, подадено от собственика на фирмата или от пълномощника. Приложени копия заверени”Вярно с оригинала”, с печат на фирмата и подпис на управителя или пълномощника.
За еднолични търговци и юридически лица:
1. Актуално удостоверение за вписване в Т.Р.към Агенция по вписванията.
2. Удостоверение за регистрация в НАП.
3. Други документи, на които лицето извършващо търговската дейност се позовава.
За земеделски производители.
1.Анкетна карта за регистрация, заверена от компетентния орган за съответната година.
2.Регистрационна карта на земеделски производител,заверена за съответната година.
3. Други документи, на които лицето извършващо търговската дейност се позовава.  / разрешението се издава за срок до 3месеца/
До 15-о число на предходния месец 45лв/кв.м/месец или
1,65 лв на ден / кв.м.
4.50 лв./кв.м./ на ден.
1.50 лв/кв.м./на ден
Заявление
Back To Top