skip to Main Content

Обявление за предстоящо отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост

За обект: „Изграждане на Метростанция 12 – в участъка от бул.“Черни връх“ до ул.“Сребърна“
На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

 У В Е Д О М Я В А М

Собствениците на поземлен имот № 1563, кв.11, м.НПЗ“Хладилника Витоша“, незастроената част от който попада в реализацията на обект: „Изграждане на Метростанция 12 – в участъка от бул.“Черни връх“ до ул.“Сребърна“, район „Лозенец“ процедура по принудително отчуждаване на основане глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, представляващ изграждане на обект публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна обищанска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл.21, ал.1 от ЗОС), намиращи се на територията на район „Лозенец –СО, както следва незастроена част от ПИ № 1563, кв.11, с площ от 167 кв.м, с определена сума за обезщетение на собствениците Кръстьо Трайков Трайков и Трайко Кръстев Трайков.

 

 

Back To Top