skip to Main Content

28. 10. 2021 г. 

 

План-схема

ИПР

Документи

Приложение 1

 

22. 10. 2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) на терен „за корекция на река и озеленяване“ източно от кв. 41, 94 и 95, м. “Кръстова вада“ и м. “Южен парк – IV част“, район „Лозенец“ и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Канализация“ Уважаеми госпожи и господа, Бихме искали да Ви уведомим, че на основание че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 10, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, последно изменение на 14.01.2021 г., чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 12, т. 1 и чл. 5, ал. 4 от Закона за застрояването на Столична община и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021 г. във връзка с провеждане на обществено обсъждане, е издадена Заповед № РД–09–189/ 22.10.2021 г. на Кмета на Район „Лозенец“, с която е насрочена дата за провеждане на обществено обсъждане в дигитална среда на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на терен (ПУП – ИПР) на терен „за корекция на река и озеленяване“ източно от кв. 41, 94 и 95, м. “Кръстова вада“ и м. “Южен парк – IV част“, по плана на гр. София, район „Лозенец и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Канализация“.

Представянето на проекта ще бъде проведено на 16.11.2021 г. (вторник) от 18:00 ч. онлайн през CISCO WEBEX: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mde06c1fd80a7c4d14b7b29784cea964d

Заключителната дискусия ще се проведе на 30.11.2021 г. (вторник) от 18:00 ч. онлайн през CISCO WEBEX: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf1f41abb95d69330f3f564710e866126

Заповедта можете да видите ТУК.

Back To Top