skip to Main Content

Конкурс за „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно обслужване и общинска собственост“ на Район „Лозенец“

Обновено на 07.03.2024 г.

 

Протокол за резултатите от проведения тест –  ТУК

 

Обновено на 23.02.2024 г.

Протокол от среща на конкурсната комисия № 1 (регламент за тест и интервю) – <<< ТУК >>>

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати – <<< ТУК >>>

ВАЖНО! Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 07.03.2024г. от 10:00 ч. в сградата на СО- Район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2, ет 7. В рамките на същия ден, след обявяване на резултатите от теста (не по – късно от 12:30 часа), ще бъде проведено и интервю с издържалите теста, с начален час – не по-ранен от 13:00 часа!


Публикувано на 06.02.2024 г.

Съгласно заповед на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-32/05.02.2024 се обявява конкурс по Закона за държавния служител за заемане на  експертната длъжност „главен юрисконсулт в териториална администрация“- 1 щатна бройка в отдел „Правно обслужване и общинска собственост“ (ПООС) на СО- Район „Лозенец“, (списъчен състав), длъжностно ниво: 8, наименование на дл. ниво: „експертно ниво 4“, ред 261 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА), с код по НКПД 2011- 24227032, с код по КИД – 8411, по служебно правоотношение на пълно работно време и за неопределено време;

Размер на основната заплата: 1950 лв.

Заповедта на Кмета на Район „Лозенец“ №РД-09-32/05.02.2024 е достъпна от <<<ТУК>>>

главн_юрк
В нея ще намерите информацията по чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Кандидатите следва да имат предвид, че българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е достъпна от <<<ТУК>>>

Обявлението в Административния регистър (ИИСДА) – <<<ТУК>>>

Обявлението в jobs.bg- <<<ТУК>>>

Краен срок за кандидатстване- 17:00 на 16.02.2024г.

Back To Top