skip to Main Content

ВАЖНО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 г.

Уважаеми съграждани,
Ако сте пребивавали в чужбина за по-дълъг период от време молим, да проверите актуалността на настоящия си адрес.

Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателните списъци за предстоящите през есента избори за общински съветници и кметове, съгласно чл. 3. ал. 4 на действащия Избирателен кодекс,

„Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. ”

Съгласно §1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Избирателния кодекс, „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 3, ал. 4 и 5 е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

в) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

Back To Top