skip to Main Content

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Район „Лозенец“ – Столична община, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679, осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:                          Район „Лозенец“ – СО

Седалище и адрес:                     гр. София  1142,  бул. „Васил Левски“ №  2

Данни за кореспонденция:      гр. София  1142,  бул. „Васил Левски“ №  2

Телефон:                                  +359 2 865 69 32

Web site:                                    http://lozenets.eu//

E-mail:

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име:                                             Ваня Серафимова

Данни за кореспонденция:   гр. София  1142, бул. „Васил Левски 2, 

Телефон:                                  +359 2 8656604

E-mail:                                      v.serafimova@lozenets.eu 

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Район „Лозенец“ – СО събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6 ал. 1 от Регламент 2016/679.

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни.

Наименование:                         Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес:           бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592

Данни за кореспонденция:  бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592

Телефон:                                   +359 2 915 35 18

Web site:                                    www.cpdp.bg

E-mail:                                       kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

 

Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно, като Столична община си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от Столична община изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Район „Лозенец“, СО.

Район „Лозенец“ – СО няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате Район „Лозенец“ – СО да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • Оспорите личните данни за срок, който позволява на Район „Лозенец“ – СО да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Район „Лозенец“ – СО не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Район „Лозенец“ – СО имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Район „Лозенец“ – СО събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Район „Лозенец“ – СО предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложима „Номенклатура на делата със срокове на съхранение на Район „Лозенец“- СО“.

Район „Лозенец“ съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Столична община и Район „Лозенец” предоставят извън организацията:

 • На публични органи (Национална Агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на Вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
 • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Столична община и по негово нареждане или възлагане)

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Район „Лозенец“, СО се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Други

Район „Лозенец“ – СО не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни и др.

Подаване на електронни сигнали чрез електронната страница и  електронната  поща на район „Лозенец” – СО
Район „Лозенец“ – СО събира и обработва лични данни, необходими за конкретно обслужване на потребителите, които се съхраняват в законно установените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени канали.Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Основната ни цел е да осигурим ефективно обслужване на своите потребители с цялостна на личните данни. Чрез електронната страница на района и електронната поща ние поддържаме административни, програмни и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и огласяване, срещу случайно или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби (мерки за което не се огласяват). Район „Лозенец” – СО не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

При подаване на сигнал по  електронен път  лицето-подател дава своето съгласие да бъдат обработени личните му данни за целите на подадената от него информация. При несъгласие за обработка на личните му данни сигналът остава без разглеждане и същият не се обработва и администрира на последващ етап, както и не се проверява неговата достоверност.

Район „Лозенец“ – СО променя процедурите и средствата за защита на личните данни в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита, за което – актуалното състояние на защита се публикува на настоящата интернет страница.

Правна рамка

Back To Top