skip to Main Content

Нови бланки НАГ

Във връзка с нормативни промени - публикуваме обновените заявления за предоставяне на услуги. 2112_Заявление РС      2119_Заявление Обстоятелства     2117 Заявление ПУП      2027_Заявление Скици 2054_Заявление Проекти Заявление за издаване на виза изходни данни      Заявление за предаване на екзекутивна документация-1 Приложение №…

Read More

РА-УТ-001: Заявление за даване на съгласие за изработването на проект за ПУП

Необходими документи 1.Заявление по образец 2.Документи за собственост (друго вещно право) 3.Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4.Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация) 5.Мотивирано предложение за ПУП 6.Предварителен…

Read More

РА-УТ-002: Заявление за одобряване на проект за ПУП

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документи за собственост (друго вещно право) 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4. Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация) 5.…

Read More

РА-УТ-003:Заявление за издаване на виза за проектиране

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документи за собственост (друго вещно право) 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4. Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация) 5.…

Read More

РА-УТ-004:Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл.141-чл.145 от ЗУТ)

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документи за собственост (друго вещно право) 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4. Актуална скица на имота от плана за регулация с уредени сметки…

Read More

РА-УТ-005: Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ)

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документи за собственост (друго вещно право) 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4. Актуална скица на имота от действащите план за регулация, кадастрален план…

Read More

РА-УТ-006: Заявление за одобряване на проект – заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл. 145, ал. 5 от ЗУТ)

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документи за собственост (друго вещно право) 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4. Актуална скица на имота 5. Удостоверение от съответната общинска (районна) администрация,…

Read More

РА-УТ-007: Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл. 175 ЗУТ)

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документи за собственост (друго вещно право) 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4.Копие от разрешението за строеж и заповедите за допълването му 5.Пълен комплект…

Read More

РА-УТ-008: Заявление за издаване на разрешение за строеж (чл. 147 от ЗУТ, чл. 148 от ЗУТ)

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Копие от заявлението, с което инвестиционният проект е внесен за съгласуване и/или одобряване 3. Документи за собственост (друго вещно право) 4. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател…

Read More

РА-УТ-009: Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ

Необходими документи 1. Заявление по образец 2. Документи за собственост (друго вещно право) 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) 4. Разрешение за строеж 5. Копие от актуална скица на имота, издадена…

Read More
Back To Top