skip to Main Content

Технически паспорт на сграда: повече подробности за процедурата

Техническият паспорт представлява документ, който включва техническите характеристики на елементите на сградата, свързани с изпълнението на основните изисквания за строежите, определени в Закона за устройство на територията, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддръжка и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.

За съществуващи строежи собствениците на сградата възлагат за своя сметка изготвянето на технически паспорт на фирми – консултанти, получили необходимото удостоверение от ДНСК или на проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. При съсобственост на строежа възлагането може да се извърши от някои от съсобствениците за сметка на всички съсобственици.

Консултантите извършват необходимото обследване на сградата за установяване на характеристиките и съставят технически паспорт. Той се съставя в два оригинални екземпляра на хартиен носител и един на магнитен носител – диск, и подлежи на регистрационен режим в Общинската администрация по местонахождение на сградата /Района/. След получаването на регистрационен номер единият хартиен екземпляр остава за собственика на сградата, а другият, заедно с магнитния носител – диска, остават за архив в Общината /Района/.

Таксата за заверка на технически паспорт е 10 лв.

Линк към регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгласно ЗУТ:

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d

Съгласно НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ, срокът е до 2022 г. В последствие е удължаване до 2024 г. :

https://business.dir.bg/ikonomika/udalzhavat-sroka-za-izgotvyane-na-tehnicheski-pasporti-na-sgradite-do-2024-g

Back To Top