skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ за заповед на Главния архитект на Район „Лозенец“

с която се отказва да разреши изработването на проект за изменение на плана за регулация за УПИ IV – 644, кв. 133, м. „Лозенец III – та част“:

CCF_000010
Back To Top