skip to Main Content

Събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП

Обявено на 21.12.2017 г.

<<<Протокол № 1 от работата на комисията>>>

 

Столична община- район „Лозенец“ открива процедура по събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „СМР на помещения в сградата на Район „Лозенец“ и други обекти общинска собственост“.

<<<РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА>>> – 08.12.2017 г.

Обявено на 04.12.2017 г.

<<<ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА>>>

<<<Количествени стойности>>>

<<<Съдържание на преписката в АОП>>>

 

Back To Top