skip to Main Content

Столична община предоставя 250 GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията

Столичният общински съвет прие решение за предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. С последващо решение Столичният общински съвет реши такива устройства да се предоставят и на деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства.

Заедно с устройството ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца. Чрез инициативата се стремим да осигурим подкрепа за непосредствено засегнатите от деменция и за техните близки, както и да повишим осведомеността на обществеността относно деменцията. Инициативата е и част от политиката на Столичната община за интеграция на децата и младежите с различни интелектуални затруднения в обществото.

I. За възрастни хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване:

Желаещите да получат устройство следва да отговарят на следните условия:

 1. Да са получили резултат от MMSE (Mini-Mental State Examination) тест под 27 точки – т.е. обхващат се хора в предементна фаза, както и в лек, умерен или тежък стадий на деменция;
 2. Да имат:
 • настоящ адрес на територията на Столичната община или
 • постоянен адрес на територията на Столична община и нямат настоящ адрес извън границите на Столичната община;
 1. Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Епикриза или друг документ от невролог или невропсихолог, в който са описани специфичните изследвания за поставяне на диагноза и са упоменати резултати от проведено невропсихологично изследване с MMSE тест, и друга медицинска документация относно наличието на придружаващи заболявания, ако има такава;
 3. Декларация (по образец) от лицето, че е съгласно да получи GPS устройство;
 4. Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

Документите могат да бъдат подадени лично или от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; дете или роднина, ако живеят при лицето).

II. За деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства:

Желаещите да получат устройство следва да отговарят на следните условия:

 1. Да са деца или младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, които възникват при:
 • умствени увреждания (умствена изостаналост);
 • разстройства от аутистичния спектър;
 • емоционални и поведенчески разстройства;
 • генетични заболявания;
 1. Да имат:
 • настоящ адрес на територията на Столичната община или
 • постоянен адрес на територията на Столична община и нямат настоящ адрес извън границите на Столичната община;
 1. Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Епикриза или заключение от клиничен психолог или психиатър, в който са описани специфичните изследвания за поставяне на диагноза и видът на увреждането, състоянието  или разстройството на детето или младежа с проблеми с ориентацията за време и пространство;
 3. Декларация (по образец) от лицето, че е съгласно да получи GPS устройство;
 4. Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

Документите могат да бъдат подадени лично или от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; родител; роднина, ако живее при лицето).


Документите се подават в плик A4, върху който се посочват трите имена на кандидата, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства.

Документите могат да бъдат подадени:

 • в Район „Лозенец“ – СО, бул. „Васил Левски“ № 2, деловодство;
 • в Столичната община – ул. „Московска“ №33, фронт офис;
 • по електронен път – приложените документи следва да се сканират и да се подадат заедно със заявлението.

Лице за контакт: Андрея Ружева – старши експерт, тел. 0886 004 339, email: gps.kandidatstvane@sofia.bg


С подробните правила за предоставяне на устройствата можете да се запознаете ТУК.

Back To Top