skip to Main Content

СО Район „Лозенец“ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

Обновена на 14.10.2016

<<<Заповед на кмета на район „Лозенец“ и протокол от работата на комисията относно класирането>>

 

Обновена на 10.10.2016
<<<Писмо до участниците и протокол от работата на комисията>>

Обновена на 01.06.2016

<<<Заповед № РД-09-109/01.06.2016 на кмета на район „Лозенец“ за класиране>>>

Обновена на 31.05.2016 г.
<<<Протокол от заседание на комисията за оценка и класиране на участниците>>>
<<<Ценова оценка>>>

Обновена 26.05.2016 г.
<<<Протокол за открити несъответствия с изискванията на обявената процедура>>>

Обновена 16.05.2016:
<<<Протокол отваряне на оферти >>>

Качено на 18.03.2016 г.

Предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на  Детски ясли на територията на район „Лозенец” СО“

<<<Съдържание на преписката в АОП>>>

<<<Обявление>>>

<<<Решение>>>

<<<Докуметация >>>

 

Back To Top