skip to Main Content

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА : „Охрана на училища и детски градини“ на територията на район „Лозенец“, с РЕШЕНИЕ NoПО-02/11.07.2017 г.

Обновено на 24.10.2017

<<<Сключен договор>>>

Обновено на 26.09.2017

<<<Протокол № 2 от работата но комисията>>>

<<<Доклад от комисията до Възложителя>>>

<<<Решение на Възложителя>>>

Обновено на 13.09.2017

<<<Протокол № 1 от работата на комисията>>>

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА : „Охрана на училища и детски градини“ на територията на район „Лозенец“, с РЕШЕНИЕ NoПО-02/11.07.2017 г.

≪<ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ≫>

 <<<Съдиржание на преписката в АОП>>>

Back To Top