skip to Main Content

СО РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 ЗУТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 89 КТ

Обновено на 10.11.2016 г.

<<<Протокол от работата на комисията за окончателно класиране и обявяване на спечелил конкурса>>>

<<<Съобщение до спечелилия кандидат>>>

 

Обновено на 28.10.2016 г.

<<<Протокол от работата на комисията по допускане на кандидатите>>>

<<<Съобщение до допуснатия кандидат>>>

19.09.2016

Столична община- район „Лозенец“ на основание чл. 5, ал. 2 ЗУТ във връзка с чл. 89 КТ и в изпълнение на заповед на кмета на район „Лозенец” № РД-09-175/17.08.2016 г.  с настоящото СЕ ОБЯВЯВА конкурс за заемането по трудово правоотношение на 1 уникална бройка в списъчния състав (по структура на район „Лозенец” съгласно решение на СОС № 177/25.02.2016) на специализираната администрация- длъжността по чл. 5, ал. 2 ЗУТ и ред 133 от класификатора на длъжностите в администрацията, ниво 6, ръководно ниво 6Б, с наименование „главен архитект на район в градовете с районно деление”, код по НКПД 2011 -11207052 (Главен архитект, община/район);

1. Минимални изисквания към кандидатите:

А) Да отговарят на изискванията на чл. 107а, ал. 1 КТ;

Б) Да притежават диплома от акредитирано висше училище с професионална квалификация „архитект“, с образователно-квалификационна степен „магистър“;

В) Да имат придобита пълна проектантска правоспособност или да отговарят на изискванията за стаж придобиването й съгласно ЗКАИИП и ЗУТ;

2. Кратко описание на длъжността: Длъжността „главен архитект на район“ е свързана с осъществяването на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на района, координиране и контролиране на дейността на звеното, създадено в съответната администрация за изпълнение на функциите и задачите по устройството на територията, и издава административни актове съобразно правомощията му, предоставени от ЗУТ и подзаконовата уредба, както и по делегация от кмета на Столична община, главния архитект на Столична община и кмета на района.

Необходими документи:

1.      Писмено заявление (молба) за участие в конкурса (свободен текст);

2.      Автобиография  по образеца – приложение № 1 към заповед на кмета на район „Лозенец” № РД-09-175/17.08.2016 г. ;

3.      Копие „вярно с оригинала” от лична карта;

4.      Копие „вярно с оригинала” от диплом за завършено висше образование  и  удостоверение за проектантска правоспособност;

5.      копия „вярно с оригинала” от  документи за допълнителна квалификация;

6.      копия „вярно с оригинала” от документи за трудов/служебен/осигурителен стаж;

7.      оригинал на свидетелство за съдимост;

8.      медицинско свидетелство (в случай, че кандидатът има прекъсване на трудовия/служебния стаж за повече от 3 месеца);

9.      декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ – по образец приложение № 2 към тази заповед на кмета на район „Лозенец” № РД-09-175/17.08.2016 г.;

3.Място и срок  на подаване за документите:

Кандидатите за участие в конкурса подават документите си лично или чрез пълномощник в Центъра за информация и услуги на район „Лозенец”- гр. София, бул. „Васил Левски” № 2 (деловодството, ет. 2), срещу входящ номер всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа в незапечатан плик. Краен срок за подаване на документите – 1 месец, считано от дата на публикацията в печата на обявата за конкурса. При подаване на документи, кандидатите могат да получат проекта на длъжностна характеристика.

Цялостния регламент на конкурса е достъпен от тук-Заповед на кмета на район „Лозенец“ № РЗ-09-175/17.08.2016 г.

Важно!!!

Краен срок за подаване на документи: 17 часа на 19.10.2016 г.

Образци за ползване от участниците:

Приложение № 1 към Заповед на кмета на район „Лозенец“ № РЗ-09-175/17.08.2016 г.

Приложение № 2 към Заповед на кмета на район „Лозенец“ № РЗ-09-175/17.08.2016 г

Back To Top