skip to Main Content

РА-УТ-041 Заявление за издаване на удостоверение от общ характер

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Актуална скица на имота
4. Други
Забележки:
1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

30 дни

Цена

– за справка по  кадастър – 10,00 лв.
– за идентичност – 20,00 лв.
– друго – 10,00 лв.

Формуляр

RA-UT-041
Back To Top