skip to Main Content

РА-УТ-028 Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Копие от договор на Възложителя с лице, притежаващо документ, издаден по реда на ЗУО за третиране и транспортиране на заявените количества отпадъци и/или разрешение на Възложителя
3. Копие от разрешението и/или регистрационния документ по чл. 35 от ЗУО
4. Копие от одобрен план за управление на строителните отпадъци
Забележки:
1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

4 дни

Цена

безплатно

Формуляр

 RA-UT-028
Back To Top