skip to Main Content

РА-УТ-025 Завление за регистриране на технически паспорт на нов строеж, разрешен от гл. архитект на района или на съществуващ строеж с обследване

Необходими документи

1.Заявление по образец
2.Технически паспорт на строежа (2 броя на хартиен носител и 1 брой на CD диск)
3.Копие от разрешение за строеж
4.Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
5.Други
Забележки:
1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
2.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

Цена

10 лв.

Формуляр

 RA-UT-025 и RA-UT-026
Back To Top