skip to Main Content

РА-УТ-016: Заявление за издаване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
5. Други
Забележки: 1. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
2.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни

Цена

30 лв.

Формуляр

 RA-UT-016
Back To Top