skip to Main Content

РА-УТ-011: Заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне (ПО – поставяем обект) (РЕ – рекламен елемент)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Актуална скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
5. Схема или скица с указан начин на поставяне
6. Съгласие (договор) от собствениците на имота
7. Проект в три екземпляра в обхват и съдържание съгласно НПОРИДМЕРДТСО
8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9. Други
Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

30 дни

Цена

– за ПО с типов проект: 50 лв.
– за ПО по инд. проект: 8 лв./m2,но не по-малко от 50 лв.
– за ПО автомивки/-сервизи: 10 лв./m2,но не по-малко от 100 лв.
– за РЕ с едностранна рекламнаплощ до 4 m2 : 200 лв.
– за РЕ с типов проект: 100 лв.
– за РЕ с инд. проект: 300 лв.
– за Фирмен надпис: 50 лв.
– за Фирмен тотем: 200 лв.

Формуляр

 RA-UT-011
Back To Top