skip to Main Content

РА-УТ-010: Заявление за издаване на скица с указан начин на поставяне (чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Актуална скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
5. Комбинирана скица по чл. 16 от ЗКИР
6. Мотивирано предложение
7. Съгласие (договор) от собствениците на имота
8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9. Други
Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

30 дни

Цена

150 лв.

Формуляр

 RA-UT-010
Back To Top