skip to Main Content

РА-УТ-009: Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Разрешение за строеж
5. Копие от актуална скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
6. Валидна комбинирана скица (цветно копие) с отразени КК и действащ регулационен план
7. Копие от заверен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия (в случаите на започнало строителство, съгласно чл. 157, ал. 1 от ЗУТ)
8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9. Други
Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3. При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни

Цена

½ от дължимата такса по услугата за издаване на разрешение за строеж за обекта

Формуляр

 RA-UT-009
Back To Top