skip to Main Content

РА-УТ-004:Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл.141-чл.145 от ЗУТ)

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Актуална скица на имота от плана за регулация с уредени сметки по регулация и осигурен транспортен достъп, комбинирана скица за пълна и/или частична идентичност от СГКК-София
5. Актуална виза за проектиране (в случаите, в които е задължителна) със зона и параметри по ЗУЗСО
6. Инвестиционен проект (части: архитектурна, конструктивна, инсталационни и др. проекти, без които строежът не може да функционира, съгласно Наредба № 4/2001 г./2005 г. за ОСИП)
7. Решения по ОВОС или решения за преценяване необходимостта от ОВОС
8. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (не е задължителна за строежите от четвърта до шеста категория)
9. Положително становище от органите за пожарна и аварийна безопасност (за строежи от първа, втора или трета категория)
10.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
11.Съгласуван ПБЗ с Пътна полиция и Дирекция „УАТ“-СО с означени временните постройки по чл. 54 от ЗУТ;
12.Обозначаване на наличните сгради без режим на застрояване и срока за временното им запазване (чл. 148, ал. 9 от ЗУТ)
13.Нотариално заверени съгласия, решения на общото събрание на етажната собственост, влязло в сила решение на общо събрание на ЖСК по реда на чл. 144, ал. 1, т. 1 от ЗУТ *чл. 38, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ; чл. 39, ал. 2 и чл. 185, ал. 2 от ЗУТ)
14.Специални разрешителни и влезли в сила административни актове по специалните закони
15.Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
16. Други
Забележки: 1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2.Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни – с оценка от надзорна фирма
30 дни – с оценка от РЕСУТ

Цена

Изчислява се на база РЗП+сутерен на обекта

Формуляр

 RA-UT-004 + RA-UT-050
Back To Top