skip to Main Content

РА-УТ-003:Заявление за издаване на виза за проектиране

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Документи за собственост (друго вещно право)
3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
4. Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация)
5. Мотивирано предложение за издаване на виза (в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ)
6. Съгласие от (съ)собствениците на имота с нотариално заверени подписи (в случаите, когато заявлението не е подадено от всички (съ)сосбтсвеници)
7. Комбинирана скица за пълна или частична идентичност между кадастралната карта/ кадастрален план и действащ план за регулация (чл. 16, ал. 3 от ЗКИР)
8. Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК)
9. Други
Забележки:1. Изброяването на приложените документи към заявлението зависи от спецификата на случая
2. Когато заявлението се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното (нотариално заверено)
3.При подаване на заявление заявителят се легитимира с лична карта

Срок

14 дни

Цена

По чл. 140, ал. 2 от ЗУТ: 40 лв.
По чл. 140, ал. 3 от ЗУТ: 150 лв.

Формуляр

 RA-UT-003
Back To Top