skip to Main Content

Район „Лозенец” с одобрен проект по ОПАК

Проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО” по ОПАК, приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2.: „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG0501PO002/12/2.2-07 беше одобрен за финансиране и ще се реализира през 2014 г.

Основната цел на проекта е да се създадат условия за повишаване на качеството на работа на районната администрация за осигуряване на ефективно административно обслужване чрез повишаване на капацитета на служителите й.

В рамките на проекта ще се проведат 8 обучения в Института по публична администрация за общо 25 служители, 3 специализирани обучения за 13 служители, два курса по английски език за 12 служители и групови обучения по екипна ефективност, мотивация и лична ефективност за всички служители в районната администрация.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Back To Top