skip to Main Content

Район „Лозенец“ – СО открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен

Район „Лозенец“ – СО открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част  от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия,  с площ от 15 кв.м., типов проект по одобрена схема от гл. архитект на СО, намиращ се между пл. „Велчова завера“, бул. „Свети Наум“ и бул. „Христо Смирненски“ – до градинка.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

Начална месечна конкурсна цена: 327 лв. без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2 – деловодство, от 8.30 – 17.00 ч.

Цена на конкурсната документация: 60 лв.

Гаранция за участие в конкурса: 100 лв.

Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2 – деловодство, до 17.00 ч. на 22.02.2021 г.

Конкурсът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 15 дни.

За информация тел. 02 865 94 36.

Back To Top