skip to Main Content

Район „Лозенец“ преустановява изпълнението на „експресни“ и „бързи“ административни (технически) услуги

Със Заповед на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-218/ 20. 10. 2022 г. се преустановява изпълнението на „експресни“ и „бързи“ административни услуги от отдели „Архитектурни и градоустройствени дейности“, „Инженерни и благоустройствени дейности“ и „Контрол по строителството, търговия и екология“.

CCF_000132-1 (1)

Back To Top