skip to Main Content

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Лозенец” Столична община

АКТУАЛИЗИРАНО КЪМ 20.04.2016 г.:
<<<РЕШЕНИЕ ПО-02/19.04.2016 г. НА КМЕТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ>>>


УТОЧНЕНИЕ:

Във връзка с постъпило искане за разяснение, относно точния размер на прогнозното количество нетна активна електрическа енергия, правим следното уточнение:
Пронозното количество нетна активна електрическа енергия е 150 мвтч. 

Публикуванона 05.04.2016 г.
Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет:„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Лозенец” Столична община и избор на координатор на балансираща група с пълно администриране на информационния поток  с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на обект – административна сграда на район „Лозенец”, с адрес:

гр. София, бул. „Васил Левски” № 2 и други обекти общинска собственост.

1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 /дванадесет / календарни месеца, считано от датата на потвърждение  на първия график за доставка
2. Изисквания за изпълнение на поръчката:Съгласно техническа спецификация към настоящата покана.

<<<Виж обявената процедура>>>

<<<Документация на процедурата>>>

Забележка: Изискуемият документ „Гаранция за участие” е неприложим към настоящата процедура, поради което не следва да се прилага към офертата.

Back To Top