skip to Main Content

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Лозенец” Столична община

Обновено на 07.06.2016
Актуализирано на 30.05.2016 г.
Публикувано на 16.05.2016 г.
Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Лозенец“ СО и избор на координатор на балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на обект административна сграда на район „Лозенец“ и други обекти общинска собственост.“

1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 /дванадесет / календарни месеца, считано от датата на потвърждение  на първия график за доставка

2. Изисквания за изпълнение на поръчката:Съгласно техническа спецификация към настоящата покана.

<<<Виж обявената процедура>>>

<Документация на процедурата>

Back To Top