skip to Main Content

ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННА ГАРАЖНА КЛЕКТКА НА УЛ. „ПОПОВО“

Район „Лозенец” уведомява, че на 18.12.2014 год. в 9.30 часа ще бъдат предприети действия по принудително премахване на 1 /един/ бр. незаконно поставена „Типова стоманобетонова гаражна клетка”, за който е издадена Заповед № РД-18-224/02.08.2011 год. на Директора на Дирекция „Контрол по строителството”, разположен на тротоара на ул. „Попово” 3-5, в близост до трафопост, район “Лозенец”, върху терен публична общинска собственост, находящ се в УПИ І-за жилищно строителство и трафопост, кв.222а, м. „Лозенец І част” по плана на гр. София.

Забранява се паркирането на автомобили в близост до обекта при фактическото премахване на гаражната клетка от фирмата изпълнител. Нарушителите ще бъдат принудително премествани.

Процедурата се извършва съгласно законовите изисквания, на основание чл. 57а, ал.8 от Закона за устройство на територията и влезлите в сила заповеди за премахване на незаконно поставени гаражни клетки.
Премахването на незаконните гаражни клетки се осъществява със съвместни действия на район „Лозенец”, Дирекция „Общински строителен контрол” Столична община, Столичен инспекторат, Столична дирекция на вътрешните работи – Четвърто районно управление, Дирекция „Транспортна инфраструктура” и Център за градска мобилност, поделение „Паркиране и гаражи”.

Припомняме ви, че принудителното премахване е последната мярка от процедурата по отстраняването на незаконите гаражи. Първата стъпка е съставянето на Констативни актове, въз основа на които се издава Заповед за доброволно премахване на гаражите. В случай, че съоръжението не бъде премахнато доброволно в този срок, се пристъпва към принудително отстраняване на съоръженията за сметка на собствениците.

 

Back To Top