skip to Main Content

Писмено консултиране на фирми, адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Документ за платена такса;
3. Други документи доказващи правен интерес;
4. Пълномощно
обикновена – 30 дни обикновена – 60 лв.
Back To Top