skip to Main Content

С указ на Президента предстрочните избори за народни представители бяха насрочени за 11-ти юли 2021 г.

ВАЖНО!

За вписване в избирателните списъци по настоящ адрес по електронен път

<<< ТУК >>>

С изменение на Изборния кодекс от 01.05.2021 г, съгласно чл. 36. (1), избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес

НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

17 юни 2021

Сектор „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на извънредните избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

В седмицата преди 11 юли 2021 г., когато ще се проведат извънредните избори за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Създадена е следната организация за работа:

1.В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.
2.При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 9 юли 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ ОДМВР в дните от 6 юли 2021 г. до 10 юли  2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 11 юли 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3.В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 11  ЮЛИ 2021 Г.

28 май 2021

В уведомление от 28 май 2021 г. и писмо до политическите партии и коалиции Константин Павлов, кмет на Район „Лозенец“ – СО, обяви датата за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии:

ден: 2 юни 2021, сряда

час: 10:00

място: бул. „Васил Левски“ № 2, Заседателна зала, 7 ет.

27 май 2021

Заявленията, свързани с произвеждането на предсрочни избори за народни представители, можете да подавате в Център за административно обслужване на Район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2, както следва:

1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от ИК). Заявлението се подава на място в районната администрация или електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.
Срок: до 17:00 часа на 26.06.2021 г.

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК). Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез интернет страницата на Столична община с електронно заявление със същото съдържание.
Срок: до 26.06.2021 г. (чл. 37.(1) от ИК)
Срок: до 05.07.2021 г. (чл. 37.(2) от ИК)

3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал.1, 2, 3 и 4 от ИК). Удостоверението се получава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
Срок: до 17:00 часа на 26.06.2021 г.

4. Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК). Заявлението се подава от избирател, до кмета на района, на място в районната администрация.
Срок: до предаването на списъците на СИК

5. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2-6 от ИК). Искането се подава на място в районната администрация.
Срок: до предаването на списъците на СИК

6. Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК). Искането се подава на място в районната администрация, чрез интернет страницата на Столична община.
Срок: до предаването на списъците на СИК

7. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр.1 от ИК). Заявлението се подава на място в районната администрация.
Срок: до 17:00 часа на 03.07.2021 г.

8. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал.2, т.1, 2 и 3 от ИК). Удостоверението се издава на място в районната администрация в изборния ден.
Срок: в изборния ден

Back To Top