skip to Main Content

С указ на Президента, изборите за народни представители бяха насрочени за 4ти април.

Изплащането на хонорарите на членовете на секционните избирателни комисии започва на 8 април 2021 г. и ще се извършва до 7 май 2021 г. във всички клонове на ДСК срещу представяне на документ за самоличност.

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ, Район „Лозенец“ – СО

Във връзка с предстоящите парламентарни избори – 4 април 2021 г. – Ви уведомяваме, че избирателна СЕКЦИЯ 69, която първоначално бе планирана за разполагане в 139 СУ „Захари Круша“, след коригирането на тази техническа грешка, ще бъде организирана, както досега, в 21 СУ „Христо Ботев“.

Заявлението за избирателите, поставени под задължителна изолация, може да бъде подадено до 31 март 2021 г. (включително) чрез пълномощник или по електронен път (на едрес office@lozenets.eu или чрез електронно заявление през електронната платформа на органа). За по-детайлна информация, моля вижте новината от 19 март 2021, публикувана малко по-надолу.

Заявлението за избирателите с трайни увреждания, може да бъде подадено до 29 март 2021 г. (включително) чрез пълномощник или по електронен път (на едрес office@lozenets.eu или чрез електронно заявление през електронната платформа на органа). За по-детайлна информация, моля вижте новината от 26 февруари 2021 и как се осъществява гласуването с подвижна избирателна кутия, които ще намерите публикувани по-долу.

25 март 2021

Секции на първия етаж /партер/ подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горни етажи в изборите  за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

списък секции

25 март 2021

Обучение на членовете на СИК за 23 МИР

Обучението ще се осъществи чрез он-лайн платформата MS TEAMS на Microsoft.

На 28.03.2021г., неделя, от 11 часа и на 30.03.2021г., вторник от 19 часа.

Обучението ще бъде под формата на уебинар, което означава, че членовете на СИК ще имат възможността да участват, чрез интернет връзка в реално време и няма да има ограничения в броя на присъстващите на обучението.

Инструкция за използване на Microsoft Teams за включване към видеоконферентна среща като зрители

Линк за включване в неделя (28.03 от 11:00)

Участници.

Линк за включване във вторник (30.03 от 19:00)

Участници.

Презентация СИК

19 март 2021

Как ще гласуват избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.?

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избирателите с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, за което е образувана секция с подвижна избирателна кутия, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

– електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

Как следва да се подават електронните форми на заявленията за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия. Следва ли да са подписани с електронен подпис? Когато заявлението за гласуване с ПИК се подава от упълномощено лице, следва ли пълномощното да е заверено от нотариус?

Изборният кодекс е предвидил и двете заявления да се подават в по-олекотена форма, а именно чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната общинска администрация. Не се изисква същите да бъдат подписвани чрез квалифициран електронен подпис и няма възможност за това.

Няма законово изискване лицето, упълномощено да подаде заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, да има нотариално заверено пълномощно.

18 март 2021

В уведомление от 18 февруари 2021 г. и писмо до политическите партии и коалиции Константин Павлов, кмет на Район „Лозенец“ – СО, обяви датата за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии за гласуването на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижна избирателна кутия:

ден: 22 март 2021, понеделник

час: 13:00

място: бул. „Васил Левски“ № 2, Заседателна зала, 7 ет.

2 март 2021

Информация за членовете на секционните избирателни комисии в Район „Лозенец“:

В изпълнение на възлагане от страна на Централната избирателна комисия, при съобразяване с плана за ваксиниране, Ви уведомяваме, че  разполагате с възможността в качеството Ви на член на СИК да бъдете ваксинирани, за което е създадена съвместна организация между  Столична община и Столична регионална здравна инспекция.

За целта следва  да заявите желание за извършване на ваксинация на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен); 02 937 75 88; 088 265 2552; 088 443 3925; 088 603 9996; 0889 004 772; 0884107 368 (според тарифния план) или на ел. поща sik.vaksina@sofia.bg в срок до 04.03.2021 г.(вкл) предвид кратките срокове.

 За нуждите на създаването на организация за ваксинирането на желаещите е необходимо да изпратите три имена и ЕГН.

Администраторът разполага с личните данни на предложените за състав на СИК лица на основание чл. 91, ал. 4, т. 1 от Изборния кодекс и същите се обработват в съответствие с чл. 6, ал. 1, б „в“ от Регламент (ЕС)2016/679 – за целите на изпълнение на вменено на администратора законово задължение, а за конкретната  кампания на основание  чл. 6, ал. 1, б „г“ от Регламент (ЕС)2016/679.

При изявено желание за ваксиниране от Ваша страна, ще получите допълнителна информация и указания  на посочените от Вас телефон/ел. поща.

Бъдете здрави! Заедно можем  всичко!

26 февруари 2021

Чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за гражданите, които предпочитат електронно да заявят определени услуги, са разработени и публикувани следните нови електронни услуги:

1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци

3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК):

4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите – 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) :

5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

18 февруари 2021

В уведомление от 18 февруари 2021 г. и писмо до политическите партии и коалиции Константин Павлов, кмет на Район „Лозенец“ – СО, обяви датата за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии:

ден: 22 февруари 2021, понеделник

час: 10:00

място: бул. „Васил Левски“ № 2, Заседателна зала, 7 ет.

Back To Top