skip to Main Content

ОБА2.5. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги на общинска собственост

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Заповед за деактуване;
3. Копие от документ за наследници/пълномощно;
4. Документ за платена такса
обикновена-30 дни; обикновена-15.00 лв.
Back To Top