skip to Main Content

ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Приемно време на отдела – вторник и четвъртък  от 10:00 до 12:00 часа.
Осъществява своите функции в областта на строителството, експлоатацията и контрола, поддръжката на сградния общински фонд и инженерните системи в района.
Изготвя мотивирани предписания за изработване или откази за изменение на подробни устройствени планове, одобрявани от главния архитект на района, съобразно предоставените правомощия.
Издава и презаверява скици.

Изработва скици с указан начин на застрояване, разглеждане за одобряване на инвестиционни проекти и подготвяне на разрешения за строеж, съобразно предоставените правомощия на главния архитект.
Съгласува и одобрява инвестиционни проекти за строежи от ІV, V и VІ  категория и разрешения за строеж, съобразно предоставените правомощия на главния архитект.
Заверява екзекутивна документация за строежи от ІV, V и VІ  категория, съобразно предоставените правомощия.
Издава скици с указан начин на поставяне на преместваеми обекти върху имоти, собственост на физически и юридически лица, съобразно предоставените правомощия, и др.
За повече информация вижте пълният списък с услуги, извършвани от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”

Началник отдел: арх.Тодор Тодоров

<<<АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ>>>

Back To Top