skip to Main Content

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО, ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

За административното и информационно обслужване на гражданите в районната администрация е обособен Център за административно и информационно обслужване.
Център за административно и информационно обслужване се намира в сградата на район „Лозенец” на ет. 2.
Работно време от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа.

Центъра работи с удължено работно време, в дните вторник и четвъртък, до 19:00 часа, през летните месеци и до 18:00 часа, през зимните месеци.
На „едно гише“ се подават заявления, придружени с необходимите комплектоващи документи, получават се готовите документи, а на касите се заплащат таксите за услугите.
В Центъра за административно и информационно обслужване се извършват услугите по Гражданско състояние и ЕСГРАОН
Обслужването се извършва посредством система за управление на чакащи клиенти. Необходимо е :
– да се снабдите с билет за съответното направление, с посочен номер, от колоната за електронно управление, намираща се във фоайето на сградата;
– да изчакате реда си на определените за това места;
– обслужването се извършва след повикване и представяне на билета

телефони:

Деловодство: 02 8656709
ЕСГРАОН : 02 8656637

<<<АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ >>>

 

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Приемно време – вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа.
Нормативното осигуряване, представителство пред съдебните власти, подготовката и съгласуването за законосъобразност на всички административни актове се осъществява от отдел „Правено обслужване и човешки ресурси“.
В изпълнение на своите функции, отделът взаимодейства с всички отдели и служби от администрацията на района.
Поддържа личните трудови досиета на служителите. Изготвя документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения в района;
Издава документи, удостоверяващи трудовия/служебен/ стаж на служителите.
Началник отдел: Борислав Костов

<<<АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ>>>

 

Back To Top