skip to Main Content

Внимание! Удължен срок! ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на конкурс за отдаване под наем на терен на ул. „Козяк“

15 юли 2021

Срокът на обявения конкурс се удължава с 15 (петнадесет) дни. Оферти могат да бъдат подавани до 30.07.2021 г., 17:00 ч., в деловодството на Район „Лозенец“.

 

18 юни 2021 

Район „Лозенец“ – СО

Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част  от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия,  площ от 3 кв.м., типов проект по одобрена схема № 12 от гл. архитект на СО, намиращ се на кръстовището на ул. „Козяк“ и ул. „Ран Босилек“. Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

Начална месечна конкурсна цена: 83.01 лв. без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, Деловодство между 8.30 и 17.00 ч.

Цена на конкурсната документация: 60 лв.

Гаранция за участие в конкурса: 100 лв.

Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г. (вкл.), 17:00

Конкурсът ще се проведе на 15.07.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 15 дни.

За информация: тел. 02 865 94 36.

Back To Top