skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за отдаване под наем на част от имот на бул. „Черни връх“ № 27

Район „Лозенец“ – СО

на основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1467/26.08.2022 г. на кмета на Столична община

Обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 27, гр. София, включващ ресторант, склад в приземен етаж и градина към ресторанта в част от общински поземлен имот, представляващ Втори етаж от сграда с идентификатор 68134.901.814.1.2, включващ ресторант със застроена площ от 133 кв. м, състоящ се от зала за клиенти, кухненска част, санитарна част, складово помещение в приземния етаж с площ от 38,60 кв. м и лятна градина с площ от 180 кв. м – част от поземлен имот с идентификатор 68134.901.814.

Специфично конкурсно условие: За ресторант с лятна градина.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 5000,00 лв. (пет хиляди лева) без ДДС за цялата площ.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

Място за закупуване и подаване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8:30 – 17:00 ч.

Краен срок: 31.10.2022 г.

Цена на конкурсната документация: 60 лв.

Гаранция за участие в конкурса: 100 лв.

Конкурсът ще се проведе на 01.11.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

За информация тел. 02 865 69 36.

Back To Top