skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане на за инвестиционно проектиране на временен обект – детска площадка за игра, УПИ I – “за поликлиника и трафопост“, кв. 238б, м. „Лозенец I-ва част“

2 май 2023

ОБЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Лозенец“, Ви уведомявам, че е издадена Заповед № РД-09-098/02.05.2023 г. на кмета на район „Лозенец“’ за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Лозенец“:

Виза по чл. 55 от ЗУТ за инвестиционно проектиране на временен обект – детска площадка за игра, разположена в ПИ с идентификатор 68134.900.829 по КККР, УПИ I – “за поликлиника и трафопост“, кв. 238б, м. „Лозенец I-ва част“, район „Лозенец“.

Представянето на проекта ще се състои в дигитална среда (онлайн) на 16.05.2023 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/city-council-sofia/meeting/download/0bb36d031a4049a9b065a2f47fc00d0a?siteurl=city-council-sofia&MTID=mea687d8aed0ceff894d86199ef945f31

Визата е на разположение за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2 в работно време и на официалната страница на Столична община – район „Лозенец“ https://lozenets.eu/, както и на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“

https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FVIZI%2F2023%2FSAG23-GR00-1013-%281%29-21.04.2023.jpg

След представянето на визата писмени становища, мнения или предложения, с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка, могат да бъдат внасяни в срок до 23.05.2023 г. включително в районната администрация или по електронна поща lozenets@sofia.bg .

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 30.05.2023 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/city-council-sofia/meeting/download/136c90f65322421aaf7c3432367a9d46?siteurl=city-council-sofia&MTID=m5d1b7ef5dc9319cea4e4132652ecfdac

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

ЗАПОВЕД РД-09-098 от 02.05.23г.УПИ I- заполиклиника и трафопост (1)

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ от обществено обсъждане, състояло се на 16 май 2023 г.

стенографски протокол 16.05.2023

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ от заключителна дискусия, състояла се на 30 май 2023 г.

стенографски протокол от 30.05.2023
Back To Top